Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/6/2008

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tín...

Thủ tục khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật

Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tí...

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

1. Đối tượng: Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu là người nộp thuế GTGT theo phương p...

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

1. Đối tượng: Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là người nộp thuế giá trị gia...

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

1. Hồ sơ: - Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; - Bảng kê hóa ...

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

1.     Đối tượng: Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, h...

Về mức thuế suất 0%

Câu hỏi Mức thuế suất 0% áp dụng đối với loại hàng hóa nào? Trả lời Theo quy định của Nghị định 209/2013/NĐ-CP thì mức thuế suất 0% áp dụng...