Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/6/2008

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tín...

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư

1. Hồ sơ: - Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC; - Bảng kê hóa ...

Thủ tục khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

1.     Đối tượng: Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, h...

Về mức thuế suất 0%

Câu hỏi Mức thuế suất 0% áp dụng đối với loại hàng hóa nào? Trả lời Theo quy định của Nghị định 209/2013/NĐ-CP thì mức thuế suất 0% áp dụng...

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Câu hỏi Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như thế nào? Trả lời Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung q...

Nộp thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh mới

Câu hỏi Cho tôi được hỏi, công ty tôi có trụ sở trên địa bàn tỉnh H. Để mở rộng sản xuất, kinh doanh, công ty tôi đã thành lập chi nhánh ...

Quy định về hoàn thuế Giá trị gia tăng cho người nước ngoài đã được sửa đổi

Tổng cục Hải quan hiện đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 58/2012/TT-BTC về việc thí điểm hoà...